Cadwch yn heini am lai gyda Cherdyn Hamdden Saver

Cadwch yn heini am lai gyda Cherdyn Hamdden Saver

Beth yw’r Tocyn Hamdden?

Mae'r rhai sy'n gymwys yn gallu talu &10 am aelodaeth flynyddol ar gyfer Tocyn Hamdden a fydd yn rhoi’r hawl i chi gael gostyngiadau o hyd at 40%* oddi ar daliadau arferol ar gyfer sesiynau yn y gampfa, nofio a dosbarthiadau ffitrwydd yng nghanolfannau Hamdden Caerfyrddin, Llanelli, Dyffryn Aman a Chastell Newydd Emlyn.

 

*Cynigir gostyngiadau o hyd at 40% ar gyfer gweithgareddau a ddewiswyd yn y canolfannau hamdden a enwir uchod yn ystod yr oriau tawel. Cynigir gostyngiad o 10% ar adegau eraill. I weld manylion llawn y gostyngiadau a gynigir, cliciwch yma.  Oriau tawel yw o'r adeg pan fydd y ganolfan yn agor hyd at 4.00pm a 9-10pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, a thrwy'r dydd ar ddydd Sadwrn a dydd Sul (yn amodol ar oriau agor y ganolfan).

 

Mae'r Tocyn Hamdden ar gael i:

 • Tocyn Teyrngarwch Oedolyn (ar gael i bawb)
 • Tocyn Teyrngarwch Iau (ar gael i bawb o dan 16 oed)
 • Tocyn Hŷn a Heini (Oedolion dros 50 oed)
 • Tocyn Myfyrwyr (14 oed neu’n hŷn)
 • Tocyn Budd (i unrhyw un sy'n derbyn cymorth ariannol)

Gostyngiadau sydd ar gael

Gostyngiadau o 10%:

Dim ond yr aelodaeth ganlynol fydd yn caniatáu i chi gael gostyngiad o 10% oddi ar daliadau arferol i sesiynau yn y gampfa, nofio neu ddosbarthiadau ffitrwydd. Mae’r gostyngiadau ar gael o ddydd Llun i ddydd Sul yn ystod oriau agor y ganolfan.

 • Tocyn Teyrngarwch Oedolyn (ar gael i bawb)
 • Tocyn Teyrngarwch Iau (ar gael i bawb o dan 16 oed)

Gostyngiadau hyd at 40%;

Dim ond yr aelodaeth ganlynol fydd yn caniatáu i chi gael gostyngiad o hyd at 40% oddi ar daliadau arferol i sesiynau yn y gampfa, nofio a dosbarthiadau ffitrwydd yn ystod yr oriau tawel a 10% oddi ar daliadau arferol ar gyfer sesiynau yn y gampfa, nofio a dosbarthiadau ffitrwydd o ran yr holl weithgareddau yn ystod yr oriau prysuraf. Rhaid cyflwyno prawf cymhwyster:

 • Tocyn Hŷn a Heini

Ar gyfer oedolion 50+ oed. Bydd angen prawf oedran trwy gyflwyno trwydded yrru, pasbort neu dystysgrif geni.

 • Tocyn Myfyrwyr

Ar gyfer myfyrwyr 14 oed neu hŷn. Rhaid cadarnhau statws myfyrwyr trwy llythyr swyddogol ar bapur pennawd oddi wrth yr ysgol, y coleg neu'r brifysgol, yn cadarnhau bod yr ymgeisydd mewn addysg llawn amser, wedi’i ddyddio o fewn y 3 mis diwethaf.

 • Tocyn Budd
 • Ar gael i bobl sy'n derbyn cymorth ariannol oddi wrth un o'r canlynol; Lwfans Ceisio Gwaith, Cymhorthdal Incwm, Budd-dal Analluogrwydd, Budd-dal Tai / Budd-dal y Dreth Gyngor, Lwfans Byw i'r Anabl, Lwfans Gofal Analluedd, Lwfans Anabledd Difrifol a mathau eraill o Lwfansau a Budd-daliadau Anabledd. Hefyd, ar gael i blant dibynnol 16 oed ac iau rhywun sy'n meddu ar Docyn Budd ac sy'n byw yn yr un cyfeiriad.

I wneud cais am Docyn Hamdden gallwch ymweld â'ch Canolfan Hamdden Actif leol a gofyn am fwy o wybodaeth yn y dderbynfa am unrhyw un o'r aelodaethau uchod.