Dysgwch Nofio gyda ni yn Actif

Dysgwch Nofio gyda ni yn Actif

Mae adroddiad 'Turning the Curve on Childhood Obesity', a ysgrifennwyd gan y Grŵp Llywio Atal Gordewdra Plant, yn edrych ar nifer o weithredoedd allweddol y gellid eu cymryd i fynd i'r afael â'r cynnydd presennol mewn gordewdra plant. A wyddech chi mai Cymru sydd â'r lefelau uchaf o ordewdra plant yn y DU, gyda 34% o blant yn cael eu hystyried dros bwysau neu'n ordew ar hyn o bryd, gan gynnwys 19% yn ordew¹.  Mae'r dystiolaeth hon yn syfrdanol, ond mae modd ei atal. Yn ôl yr adroddiad, un o'r newidiadau y gellir ei wneud er mwyn lleihau'r cynnydd mewn gordewdra plant yw annog mwy o blant i gymryd rhan mewn chwaraeon, ac i wirioni ar chwaraeon.

Felly sut mae Acwa Actif yn helpu ein cenhedlaeth iau i ddod yn fwy egnïol yn amlach?

Yma yn Actif, rydym wedi cyflwyno rhaglen weithgareddau dŵr lefel mynediad newydd o'r enw Sblash, sydd yn agored i blant o 3 mis oed hyd at oedolion. Un o brif nodau Acwa Actif yw sicrhau bod pob plentyn yn gallu nofio erbyn iddynt gyrraedd 11 oed.

Mae ein rhaglen Sblash yn fan cychwyn i bob plentyn sydd am ddechrau ar ei daith weithgareddau dŵr gyda ni yma yn Actif. Mae'n addas i bob plentyn o 3 mis oed a hŷn. Mae athro wrth ymyl y pwll yn y sesiynau yma, a fydd yn helpu i annog a llywio eich plentyn yn ddiogel drwy'r dŵr. Cynigir un sesiwn yr wythnos sy’n helpu i greu arferiad oes i deuluoedd. Manteisiwch ar y cynnig hwn i blant Nofio am Ddim ar benwythnosau.

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch yr hyn sydd gan Acwa Actif i'w gynnig cliciwch yma.

¹Ymchwil Cymdeithasol Llywodraeth Cymru (2013) Arolwg Iechyd Cymru, 2012. Ar gael ar-lein yn http://gov.wales/statistics-and-research/?skip=1&lang=cy