Ymarfer cyn cael babiĀ 

Ymarfer cyn cael babiĀ 

Rydym wedi ymuno â Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda er mwyn lansio cynllun newydd i gefnogi darpar famau i fod yn egnïol ac iach yn ystod eu beichiogrwydd.

Mae'r cynllun, sef 'Baby Let's Move,' yn darparu rhaglen gweithgareddau corfforol 16 wythnos o hyd er mwyn helpu mamau sy'n feichiog i gynnal pwysau iach drwy gydol y beichiogrwydd.

Mae nifer o fanteision o gymryd rhan yng nghynllun Baby Let's Move, gan gynnwys;

  • Gwella rheolaeth ar bwysau a enillir yn ystod beichiogrwydd.
  • Gwella hwyliau a hunan-barch
  • Gwella cwsg a chylchrediad
  • Gallu ymdopi'n well ag esgor a genedigaeth
  • Cwrdd â phobl newydd a rhannu eich profiadau

Sut y gallaf i gael fy nghyfeirio at y cynllun atgyfeirio ymarfer corff?

Bydd angen ichi wneud apwyntiad gyda'ch bydwraig.  Os ydych yn gymwys ar gyfer y cynllun yna bydd eich bydwraig yn cwblhau ffurflen gyfeirio.

Beth sy'n digwydd ar ôl i chi gael eich cyfeirio?

Gofynnir ichi fynychu ymgynghoriad cychwynnol ar adeg sy'n gyfleus ichi yng Nghanolfannau Hamdden Caerfyrddin, Llanelli neu Rydaman.  Bydd yr ymgynghoriad yn cynnwys cyflwyniad i'r cynllun, taith o amgylch y ganolfan hamdden ac asesiad iechyd.

A fyddaf i'n ymarfer ar fy mhen fy hun a pha mor aml bydd angen i mi fynychu'r dosbarthiadau atgyfeirio?

Byddwch yn ymarfer gydag eraill ar ffurf grwpiau mewn amgylchedd cyfeillgar drwy gydol y rhaglen sy'n para 16 wythnos.

Bydd y rheiny sy'n cael eu hatgyfeirio yn cael eu hannog i fynychu dwy sesiwn yr wythnos.

Beth yw’r gost?
Mae'r sesiynau AM DDIM!

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch y cynllun, cysylltwch â'ch bydwraig neu;

Simon Davies, Cydgysylltydd Gweithgareddau drwy ffonio 01269 590266

Helen James, Bydwraig yn Sir Gaerfyrddin drwy ffonio 07970 814694

E-bost: actifsirgar@sirgar.gov.uk