Paratowch at yr haf!

Paratowch at yr haf!


Ydych chi'n gwneud yr un hen ymarferion corff bob wythnos ac yn teimlo eich bod yn aros yn yr unfan? Does dim rhaid ichi. Rydym ni yma i'ch helpu bob cam o'ch siwrne ffitrwydd. 

  1. Gofynnwch am help!

Trafodwch eich targedau ffitrwydd gyda hyfforddwr. Efallai nad ydych wedi siarad â hyfforddwr ers eich sesiwn sefydlu felly byddai'n syniad da ichi archebu sesiwn ½ awr gydag un er mwyn edrych eto ar eich targedau ffitrwydd. Os ydych chi eisiau rhoi cynnig ar her 5k neu am wybod rhagor am ymarferion cryfder mae'r hyfforddwyr wrth law i roi cyngor ffitrwydd ichi sydd wedi'i deilwra ar gyfer eich targedau. 

  1. Newidiwch ddwyster eich ymarferion

Os ydych yn teimlo nad yw eich ymarferion yn ddigon o her mwyach, beth am godi'r dwyster yn raddol? Felly, os ydych yn cymryd seibiant o 60 eiliad rhwng setiau, lleihewch hyd y seibiant. Neu rhedwch / cerddwch ar gyflymdra uwch nag o'r blaen. Ond gofal piau rhag ichi gael anaf.

Gallwch gael cynghorion wythnosol da ynghylch addasu'ch ymarferion drwy ein Ap LF Connect. Dy'ch chi ddim ar LF Connect? Gofynnwch i hyfforddwr ffitrwydd sut mae cofrestru pan fyddwch chi'n ymweld nesaf. 

  1. Rhowch gynnig ar ddosbarth ymarfer mewn grŵp

Maen nhw'n cael eu harwain gan hyfforddwr profiadol a bydd ef/hi yn eich helpu i fwrw ati mewn awyrgylch grŵp. Dysgwch ymarferion newydd a fydd o gymorth i chi golli pwysau a thynhau'r cyhyrau. Ar ben hynny, mwynhewch yr agwedd gymdeithasol o gwrdd â phobl newydd a rhannu eich profiadau a'ch cynghorion o ran ymarfer corff a maeth a bwyd. Mynnwch gip ar y dosbarthiadau ffitrwydd rydym yn eu cynnig fan hyn.

  1. Dewch â ffrind

Bydd eich ffrind yn eich helpu i gynnal brwdfrydedd. Mae trefnu sesiwn yn y gampfa gyda ffrind yn eich gwneud yn atebol am y sesiwn a bydd hyn nid yn unig yn sicrhau eich bod yn mynd yno ond hefyd yn eich cymell i weithio'n galetach ar ôl i chi gyrraedd.

Gall ymarfer ar y cyd â ffrind eich cyflwyno i bethau newydd megis ymarferion cryfder neu ddosbarthiadau grŵp, a allai godi braw ar eich pen eich hun ond sy'n haws gyda ffrind.

  1. Rhowch gynnig ar nofio

Mae nofio yn weithgaredd gwych i ychwanegu at eich ymarferion wythnosol. Nid yw nofio yn rhy drwm ar y cymalau ac mae'n weithgaredd hynod effeithiol ar gyfer y corff cyfan.

Os nad ydych yn nofiwr neu'ch bod yn dymuno gwella eich sgiliau mae gennym ddosbarthiadau nofio i oedolion i'ch helpu i adeiladu eich hyder gan roi mwy o reswm i chi neidio i'r dŵr.

Ddim yn aelod?

Mae gennym amrywiaeth o becynnau aelodaeth sy'n dechrau am &25 y mis ar gyfer y gampfa, y pwll a'r dosbarthiadau ffitrwydd. Ewch ar-lein fan hyn i ymuno