Y Cynllun Tocyn Hamdden

Y Cynllun Tocyn Hamdden

Mae’n hawdd cael Tocyn Hamdden ac fe fydd yn rhoi gostyngiad o hyd at 40%*  ichi ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau yn unrhyw un o’r pedair canolfan hamdden a restrir isod. Cynigir gostyngiad ar gyfer y gweithgareddau canlynol: y stiwdio ffitrwydd, y pwll nofio, dosbarthiadau ffitrwydd a gêmau raced.

Mae'r cyfleusterau canlynol yn rhan o'r Cynllun:

Canolfannau Hamdden Caerfyrddin, Castellnewydd Emlyn, Llanelli a Dyffryn Aman.

Cynigir gostyngiadau o hyd at 40% ar gyfer gweithgareddau detholedig yn y canolfannau hamdden a enwir uchod yn ystod yr oriau tawel. Cynigir gostyngiad o 10% ar adegau eraill. I weld manylion llawn y gostyngiadau a gynigir, edrychwch ar y daflen Rhestr Brisiau yn un o'r canolfannau hamdden sy'n rhan o'r cynllun hwn.  Ystyr oriau tawel yw o'r adeg pan mae'r ganolfan yn agor hyd at 4.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, a thrwy'r dydd ar ddydd Sadwrn a dydd Sul yn amodol ar yr oriau agor cyhoeddus.

 

Mae'r Categorïau'n cynnwys:

 

 • Tocyn Myfyriwr
 • Tocyn Budd
 • Tocyn Hŷn a Heini
 • Tocyn Teyrngarwch (10% o ostyngiad bob amser)

 

Mae'r Tocyn Myfyriwr ar gael i:

 

 • Myfyrwyr / Disgyblion mewn addysg

 

14 oed a hŷn

 

Mae'r Tocyn Budd ar gael i:

 

 • Y sawl sy'n cael budd-daliadau*
 • Hefyd, plant dibynnol 16 oed ac iau rhywun sy'n meddu ar Docyn Budd ac sy'n byw yn yr un cyfeiriad

 

*Mae'r sawl sy'n cael y budd-daliadau canlynol yn gymwys i wneud cais:

 

 • Lwfans Ceisio Gwaith
 • Cymhorthdal Incwm
 • Budd-dal Analluogrwydd
 • Budd-dal Tai / Budd-dal y Dreth Gyngor
 • Lwfans Byw i'r Anabl
 • Lwfans Gofal Analluedd

 

Lwfans Anabledd Difrifol a mathau eraill o Lwfansau a Budd-daliadau Anabledd

 

Mae'r Tocyn Hŷn a Heini ar gael i:

 

Yr holl gwsmeriaid 50 oed a hŷn

 

Mae'r Tocyn Teyrngarwch ar gael i:

 

 • Yr holl gwsmeriaid
 • Wedi'i rannu yn: Tocyn Teyrngarwch Oedolyn (dros 16 oed) a Thocyn Teyrngarwch Iau (16 oed ac iau)

 

Y ffïoedd ymuno ar gyfer y cynllun yw:

 

Tocyn Hamdden

Cost

Hyd

Tocyn Myfyriwr

&10.00

12 mis

Tocyn Budd

&5.00

6 mis

Tocyn Budd i Blant Dibynnol

Am ddim

6 mis

Tocyn Hŷn a Heini

&10.00

12 mis

Tocyn Teyrngarwch (Oedolyn)

&10.00

12 mis

Tocyn Teyrngarwch (Iau)

&5.00

12 mis